REGULAMIN


ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

§1
Pojęcia
Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
 1. Starostwo – Powiat Legionowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, dostarczający Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik – usługobiorca, petent, każdy, kto korzysta z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Starostwo.
 3. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną terminwizyty.legionowski.pl
 4. Usługi – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym komunikowanie się w czasie rzeczywistym online w celu rezerwacji terminu w Wydziałach Starostwa.
 5. Potwierdzenie Realizacji - zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego numer telefonu przez Starostwo o rezerwacji terminu zawierające potwierdzenie terminu, dane dotyczące Użytkownika oraz inne informacje.
 6. Strony - Starostwo i Użytkownik.

§2
Postanowienia Ogólne
 1. Właścicielem Serwisu jest Starostwo.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Starostwo oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Starostwo udostępnieni w Serwisie jego nową wersję.
 5. Nowy Regulamin będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 7 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji w Serwisie.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu.
 7. W razie otrzymania przez Starostwo zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Starostwo może uniemożliwić dostęp do Serwisu.

§3
Rodzaj i zakres działalności
 1. Starostwo udostępnia Serwis w celu rezerwacji terminu wizyty w Biurze Paszportowym Starostwa.

§4
Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika
 1. Dokonanie rezerwacji terminu wizyty stanowi akceptację niniejszego Regulaminu usługi.

§5
Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika
 1. Rezerwacja terminu wizyty w Biurze Paszportowym Starostwa następuje poprzez:
  1. wybranie przez Użytkownika typu sprawy w Serwisie Użytkownika,
  2. wybór jednego z dostępnych terminów wskazanych w Serwisie;
  3. prawidłowe wypełnienie formularza danych osobowych,
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i kliknięcie przycisku dalej,

§6
Realizacja terminu wizyty
 1. Realizacja zarezerwowanej wizyty następuje poprzez podejście do wskazanego w potwierdzeniu rezerwacji terminu stanowiska, okazaniu dokumentu tożsamości i podaniu numeru biletu.
 2. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia jednej sprawy.
 3. Dopuszcza się rezerwację do 3 terminów na dany dzień na jedną osobę.
 4. Zabrania się odpłatnego zbycia, dalszej odsprzedaży zarezerwowanych terminów.
 5. W przypadku gdy Użytkownik nie będzie w stanie zrealizować zarezerwowanego terminu wizyty powinien poinformować o tym Starostwo telefonicznie lub przez Serwis.

§7
Wymagania techniczne
 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa: Edge w wersji co najmniej 19 lub Firefox w wersji co najmniej 68 lub Google Chrome w wersji co najmniej 76
  3. włączona obsługa Cookies,
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Starostwo nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§8
Polityka plików cookies
 1. Starostwo zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.
 2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies, i kliknięcie opcji „Akceptuję” po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies, wyrażana jest zgoda na zamieszczenie pliku cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Starostwo cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z  korzystania z Serwisu.
 6. Pliki cookies w Serwisie wykorzystywane są w celu:
  1. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik posiada tymczasowo zarezerwowaną wizytę w wybranym czasie,
 7. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu.

§9
Płatności
 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Starostwo nie pobiera żadnych opłat za zarezerwowanie terminu.

§10
Polityka Prywatności/Klauzula informacyjna
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Legionowski z siedzibą władz w Starostwie Powiatowym w Legionowie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: dpo@powiat-legionowski.pl
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora
 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika następuje na podstawie art. 6 ust 1 lit. a tj na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych do celów realizacji usługi rezerwacji terminu wizyty w Wydziale Starostwa.
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, nr rejestracyjny.
 5. Dane będą przekazywane tylko tym podmiotom, które są uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych
  4. prawo do wycofania zgody
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
 9. Wycofanie zgody równoznaczne jest z anulowaniem terminu wizyty.
 10. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane do celów realizacji Usługi.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 13. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 14. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Starostwo ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 15. Starostwo powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 16. Starostwo zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

§11
Własność intelektualna
 1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§12
Postanowienia końcowe
 1. Starostwo ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Starostwo.
 2. Starostwo nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Starostwo nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 4. Starostwo nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu albo/lub obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Starostwa.